معرفی ستاد

در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب وتلاش در جهت تحقق شعارهای ایشان از جمله، اقتصاد مقاومتی،جهش تولید ورفع موانع از تولید کشورو باتوجه به نقش ارزنده مساجد در بسسیج نیروهای مردمی در مواقع ضرورت، همچنین تنوع و تعداد مساجد در محله های مختلف شهری و روستایی، طرح تاسیس ستادهای کارآفرینی مسجد و محله مورد توجه ما قرارگرفت. شروع این تفکر با طرح بسج اقتصاد مقاومتی در پایگاه بسیج حضرت قمر بنی هاشم(س)آغازگردید.

پیرامون موضوع اولین شعار رهبر معظم انقلابدر خصوص بسیج اقتصاد مقاومتی، وبمنظور جذب نیروهای بسیج مباحثی از قبیل:

1- ضرورت توجه به شعار اقتصاد مقاومتی در کشور.

2- اهداف رهبری معظم از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی.

3- بررسی شیوه وعملکرد دشمن، خصوصا استکبارجهانی دراستفاده از اهرم اقتصادی برای سرنگونی حکومتهای انقلابی جهان.

4- بررسی  تجارب کشورهای دیگر از الگوهایی شبیه به اقتصاد مقاومتی.

5- بررسی مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی درفرهنگ اسلامی و تعیین نقش آن درسرنوشت مسلمانان صدر اسلام.

6- تعیین و تبیین  نقش مدیریت درتحقق شعار اقتصاد مقاومتی و بررسی عملکرد مدیریتهای لیبرالی وسلولاری.

7- ارایه مدلها،تجارب و الگوهای مدیریت های جهادی در تحقق شعارهای والای انقلاب در ادوار گذشته.

8- ارایه مشخصات و ویژگیهای مدیریت جهادی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی.

درسال 98  طی چندین جلسه سخنرانی در مسجد حضرت قمر بنی هاشم و با حمایت پایگاه بسیج قمر بنی هاشم (س)ارایه گردید. طرح تشکیل گروه بسیج اقتصادمقاومتی  با همکاری جوانان بسیج ومسجد حضرت قمر بنی هاشم(س) نتیجه برگزاری جلساتی بود که تشکیل آن در ادامه کار محقق گردید.

در ادامه جلسات متعددی با حضور اعضاء گروه وبصورت منظم تشکیل گردید و موضوعات مرتبط با چگونگی تحقق شعار اقتصاد مقاومتی مطرح گردید.

دو موضوع اشتغال مولد و کارآفرینی بعنوان شاه کلید تحقق شعارهای مطروحه  مورد توجه گروه بسیج اقتصاد مقاومتی مستقر در پایگاه بسیج حضرت قمر بنی هاشم قرار گرفت. مفاهیم و روشهای توسعه اشتغال مولد و کار آفرینی مورد بحث طولانی قرار گرفتند وشاخصهای انها تحقیق ومورد ارزیابی قرار گرفتند.

بمنظور آشنایی با روشهای تعریف شغل و سوژه های کارآفرینی، وچگونگی تبیین پیشنهاد پروژه، اعضاء با ابزارهای علمی موجود ومرسوم تدوین پیشنهادپروژه (پروپزال) بصورت واقع بینانه آشنا شدند. در ادامه بمنظور بکارگیری تجارب علمی در فرایند تدوین یک طرح کارآفرینی، پروژه تدوین پیشنهاد(پروپزال) طراحی و تولید یک مدل دستگاه پرینتر سه بعدی را به انجام رساندند.

بادعوت امام جماعت مسجدالمهدی(عج) و فراهم شدن شرایط حضور درآن مسجد و وجودامکانات  از جمله فضای مورد نیاز،  طرح تشکیل ستاد کارآفرینی مسجد و محله با مشارکت جوانان بسیج پایگاه هر دومسجد در مکان جدید(مسجد المهدی(عج)) مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه ستاد کارآفرینی مسجد و محله در تاریخ(    ) با اهداف ذیل تاسیس گردید.

1- توسعه آموزشهای مرتبط با کارآفرینی با هدف تربیت کارآفرینان.

2- تحقیق و پژوهش های کاربردی با هدف انتخاب و ارزیابی ایده های کارآفرینی بر اساس معیارهای تعریف شده توسط اعضای ستاد.

3- شناسایی موضوعات خود اشتغالی در محدوده مساجد هر محله و تعیین راهکارهای حمایت از آنها.

4- تعیین راهکارهای اجرایی بمنظور پیاده سازی ایده های کارآفرینی و توسعه اشتغال مولد.

5- تهیه و فراهم سازی ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیازایده های کارآفرینی.

6- توسعه فرهنگ کارآفرینی در مساجد منطقه، ناحیه و شهر.

7- تعیین و بکارگیری راهکارهای جذب مشارکتهای مردمی از طریق ابزارهای فرهنگی

8- تحقیق و پژوهش از اولویتهای نیازجامعه و میزان وابستگی هریک از آنها به واردات.

9-

پروژه های تکمیل شده

پروژه ۱

خرداد 1399

پروژه ۲

خرداد 1398

پروژه ۳

آبان 1397

پروژه ۴

آذر 1396